Montesquieu

Beijing, Guoji wen­hua chu­ban gongsi, 1989, 206 p.