Montesquieu

Studi set­te­cen­tes­chi XIII, 1992-1993, p. 149-164.