Montesquieu

History of poli­ti­cal thought XXIV, 2003, p. 235-261.